Thuốc tim mạch

Thuốc glycerin trinitrat là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc glycerin trinitrat là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc uscmusol là thuốc gì? Thuốc arpizol 20mg là thuốc gì? Thuốc trimoxtal 875 là …

Read More »

Thuốc nitroglycerin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nitroglycerin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mezapulgit là thuốc gì? Thuốc colestrim là thuốc gì? Thuốc sismyodine là thuốc gì?   …

Read More »

Thuốc Erilcar 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Erilcar 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Xacimax 500mg là thuốc gì?Thuốc Natalvit là thuốc gì?Thuốc Carhurol 10 là thuốc gì? Thuốc Erilcar …

Read More »

Thuốc Carhurol 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Carhurol 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Uphacefdi 125 là thuốc gì?Thuốc Safetamol 250 là thuốc gì?Thuốc Visartis 80 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Visartis 80 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Visartis 80 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Meprostat 75 là thuốc gì?Thuốc Cefnirvid 125 là thuốc gì?Thuốc Orazime 100 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Fascapin-20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Fascapin-20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Bifehema 10ml là thuốc gì?Thuốc Bidilucil 500 là thuốc gì?Thuốc Sezstad 10 là thuốc gì? Thuốc Fascapin-20 …

Read More »

Thuốc Sezstad 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Sezstad 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Trikapezon 2g là thuốc gì?Thuốc Lisazin 40 là thuốc gì?Thuốc Ezdixum 40 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Atorhasan 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Atorhasan 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Tanacitoux 50 là thuốc gì?Thuốc Lotrial S-200mg là thuốc gì?Thuốc Viciamox 0,75g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Lisazin 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Lisazin 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Ezdixum 40 là thuốc gì?Thuốc Boliveric 200 là thuốc gì?Thuốc Ihybes 150 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Ihybes 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Ihybes 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Cefdina 250mg là thuốc gì?Thuốc Egofixim 100 là thuốc gì?Thuốc Bazato 300 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »